Algemene voorwaarden

Plasticflessenshop.nl

1.1 “Plasticflessenshop.nl” is een handelsnaam van Plasticflessen.nl B.V., welke onderneming is gevestigd te Zuidbroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32108423. Hierna zal Plasticflessenshop.nl nader worden aangeduid met “PFS”.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van PFS en/of alle met PFS gesloten overeenkomsten. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met PFS. Voorafgaand aan de definitieve bestelling heeft de klant kennis genomen van deze voorwaarden van PFS en heeft zij deze geaccepteerd.

2. PFS accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij/klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval de andere partij verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van PFS overeen dat PFS niet gebonden is aan die voorwaarden van de andere partij.

3.1 Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is PFS gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door de klant, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van PFS.
3.2 PFS gaat uit van de juistheid van alle door de klant/andere partij aan haar verstrekte gegevens en gedane opgaven. PFS is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen.

4. De overeenkomst met PFS komt pas tot stand nadat PFS de bestelling schriftelijk heeft bevestigd.

 

Bestellingen:

5.1 De minimale bestelgrootte is 1 stuks per complete verpakking. Een bestelling van 1 eenheid wordt beschouwd als een voorbeeldbestelling. Per specifieke verpakking kan één kortingsbon worden aangevraagd voor de bestelling van een staal.

5.2 Om een geldige kortingsbon te ontvangen, moet er eerst een voorbeeldbestelling worden geplaatst en tegen betaling worden geleverd. Bij bestelling van dit product met minimaal 25 stuks van het product, worden de kosten van de monsterbestelling gecrediteerd

5.3 Levering van alle goederen vindt plaats op het aangegeven afleveradres in België, Duitsland, Denemarken, Estland, Frankrijk, Finland, Italië, Ierland, Luxemburg, Litouwen, Letland, Nederland met uitzondering van de specifieke Nederlandse gemeenten (de ABC-eilanden), Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Afhalen van goederen is bij PFSS niet mogelijk.

5.4 De verzending vindt in principe plaats per (UPS) post, tenzij een expediteur of een andere vorm van expeditie (schip, vliegtuig, etc) nodig is vanwege de omvang van de bestelling (per pallet) of de afstand tot het afleveradres . In deze gevallen stemt PFS de oplevering af met de opdrachtgever.

5.5 Verzendingen vinden in principe plaats binnen ca. 2 tot 4 werkdagen na de schriftelijke bevestiging van PFS en betaling van de zijde van de opdrachtgever. De leveringstermijn kan echter langer zijn, afhankelijk van het type bestelling en het product (bijvoorbeeld om technische redenen of als bepaalde producten niet op voorraad zijn). PFS zal op verzoek de status van de bestelling aangeven. De opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien de levertijd meer dan 30 dagen bedraagt, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren.

5.6 De kosten van verzending en/of transport zijn voor rekening van de opdrachtgever. De prijs van de transportkosten wordt weergegeven in uw winkelmandje.

5.7 Afwijkingen in de geleverde aantallen zijn toegestaan tot een maximum van 3%. De klant is verplicht de overlevering af te nemen of met minder genoegen te nemen.

6.1 De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op gebreken, tekorten of beschadigingen te controleren. Eventuele klachten dienen binnen twee (2) weken na levering schriftelijk aan PFS te worden gemeld. Klachten die niet tijdig worden gemeld, worden niet in behandeling genomen. Bij voorkeur ontvangen wij graag één of meerdere voorbeelden van defecte pakketten.

6.2 Indien de klacht gegrond is, zal PFS de betreffende zaken in de originele verpakking terugnemen en zorgdragen voor een spoedige herlevering of creditering van de levering.
Bedenktijd/Annuleren


Bedenktijd/Annuleren

7.1 Annuleren van de bestelling kan tot het moment van verzending en/of transport.

7.2 Gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling kan de klant, zijnde een consument, zonder opgaaf van redenen het geleverde retourneren en de overeenkomst ontbinden (herroepen). Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken. Op de website van PFS is een model herroepingsformulier te downloaden. Het formulier wordt ook door PFS aangeboden bij de bevestiging van de overeenkomst. Alsdan betaalt de klant de directe kosten van de retourzending. De klant dient de zending binnen 14 dagen na de herroeping retour te zenden. PFS zal na ontvangst van de retourzending de betaalde bedragen (minus voornoemde kosten van verzending/transport) binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen, mits de zending retour is ontvangen of de klant aantoont de zending te hebben verzonden.

7.3 In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.2 is PFS bereid (niet verplicht) reeds geleverde (lege) goederen, in overleg en uitsluitend ter beoordeling en goedkeuring door PFS, vanaf de 15e dag tot de 30e dag na ontvangst van de levering, te ruilen voor andere goederen en/of te crediteren als de klant daarvoor geen toepassing meer heeft. Alsdan komen de eventuele verzend- en/of transportkosten voor rekening van de klant. De goederen dienen in goede staat en in originele verpakking te worden geretourneerd.

 

Betaling, (incasso)kosten en rente

8.1 Betaling van bestellingen geschiedt vooraf, middels Visa, Mastercard, AmericanExpress, Maestro, iDeal, Sofortbanking, Bancontact, Giropay, PayPal, Klarna, Apple Pay of Bankoverschrijving. Bestellingen worden pas verzonden als de betaling heeft plaatsgevonden en door PFS is ontvangen.

 

8.2 Indien de betaling niet vooraf heeft plaatsgevonden, dient de factuur te worden betaald binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.3 Indien de klant, zijnde een bedrijfsmatig handelende (rechts)persoon, niet binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, en is de klant over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd vanaf de 9e dag na de factuurdatum. Indien de klant, zijnde een consument, in gebreke blijft met (de tijdige) betaling van de factuur, zal PFS deze een aanmaning/ingebrekestelling sturen en de klant 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging dat daarna incassokosten verschuldigd zijn. In dat geval is de klant/consument wel ook vanaf de 15e dag na factuurdatum de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag aan PFS verschuldigd.

8.4 De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet (volledig) betaalde factuur zijn voor rekening van de klant. Deze bedragen 10% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,=, (veertig euro) tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval deze kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.

9. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief overige wettelijke heffingen. PFS specificeert de prijs van de bestelling duidelijk vooraf, voordat de klant de bestelling definitief plaatst. PFS is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de klant als deze plaatsvinden vanaf 3 maanden na bevestiging van de geplaatste bestelling. Prijsverhoging kan ontstaan door bijvoorbeeld: stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, heffingen e.d.


Verpakkingen

10.1 De verpakkingen van PFS worden voor het overgrote deel gemaakt van Polyethyleen, Polyethyleen terepahlate en/of Polypropyleen. Echter, niet alle verpakkingen worden van deze materialen gemaakt.

10.2 PFS accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de door de klant toegepaste vulgoederen. PFS kent de samenstelling van de door de klant gebruikte producten/ vulgoederen immers niet en kan de verdraagzaamheid van deze producten ten opzichte van de door PFS geleverde verpakkingen niet beoordelen. PFS kan desgevraagd wel monsters ter beschikking stellen aan de klant om daarmee te testen, met inachtneming van het bepaald in artikel 5 van deze voorwaarden. 

Aansprakelijkheid 

11.1 PFS is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde goederen en/of verpakkingen in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van PFS. De hier voorziene beperking van de aansprakelijkheid van PFS strekt zich ook uit tot werknemers van PFS en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of fabrikanten.

11.2. In het geval dat PFS toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van PFS beperkt tot (in separate en aflopende volgorde): - het bedrag dat op ingeschakelde derden, hulppersonen en/of fabrikant kan worden verhaald; - het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van PFS uitkeert; - maximaal het bedrag dat PFS voor de onderhavige ondeugdelijke goederen aan de klant heeft gefactureerd;

11.3 In ieder geval verjaart een eventuele claim van de klant of derden op grond waarvan PFS aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor de door deze geleverde goederen, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van PFS valt, nadat 3 (drie) jaren zijn verstreken, gerekend vanaf aanvang van de dag volgend op die waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de identiteit van de producent bekend is geworden of had moeten worden.

12. De klant is verplicht de van PFS afgenomen goederen en door haar (de klant) aan derden doorgeleverde en afgevulde goederen, waaronder ook consumenten kunnen vallen, te voorzien van een deugdelijke productomschrijving en/of gebruiksaanwijzing. In ieder geval zal het ontbreken van een deugdelijke productbeschrijving en/of gebruiksaanwijzing bij doorlevering een grond opleveren voor afwijzing van iedere aansprakelijkheid van PFS. Ditzelfde geldt (afwijzing van aansprakelijkheid) als de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden, overbelasting of andere buiten de controle van PFS liggende oorzaken, zijn blootgesteld of de schade het gevolg is van ondeugdelijk gebruik of een ondeugdelijke toepassing. 

Vrijwaring 

13. De klant vrijwaart PFS voor alle aanspraken van derden ter zake van door PFS geleverde goederen en/of verpakkingen, waardoor die derden schade mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

 

Eigendomsvoorbehoud

14. PFS behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de klant geleverde goederen, totdat de koopprijs daarvan, vermeerderd met verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.

15. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden.

16. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

17. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland. Ingeval van levering aan een consument zal deze ook kunnen kiezen voor voorlegging van een geschil aan de bevoegde rechter van diens woonplaats.

Hulp nodig?