Privacyverklaring

Privacyverklaring Plasticflessen.nl B.V.
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Plasticflessen.nl B.V. (hierna te noemen: “PF” ) verwerkt van personen die deze gegevens achterlaten op de website van PF en gegevens die PF verwerkt bij haar dienstverlening in opdracht van haar (potentiële) opdrachtgevers.
Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018. PF kan deze verklaring periodiek aanpassen, of aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat zij met een betrokken persoon of organisatie heeft.
Uw vertrouwen en privacy is zeer belangrijk voor PF. In deze verklaring maakt PF openbaar welk informatiebeleid zij hanteert bij haar dienstverlening, voor haar website en/of aan haar gelieerde ondernemingen, variërend van het soort persoonsgegevens dat zij verzamelt en bijhoudt tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier cookies en andere technieken kunnen worden gebruikt in de aanbiedingen en producten van PF.
Indien u gebruik maakt van de diensten van PF, of persoonsgegevens achterlaat/verstrekt op haar website, geeft u uitdrukkelijk toestemming om de verstrekte persoonsgegevens in lijn met het Privacybeleid van PF te verwerken. PF adviseert u haar Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
a. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens via de website van PF is:
Plasticflessen.nl B.V., kantoorhoudende te (9636 HT) Zuidbroek aan de Europaweg 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32108423. De persoon die bij pf belast is met alle zaken rondom de verwerking van persoonsgegevens is bereikbaar via info@plasticflessen.nl.

b. Indien PF in opdracht van een derde persoonsgegevens verwerkt, is de betreffende opdrachtgever de Verwerkingsverantwoordelijke. PF verwijst in dat geval naar het Privacybeleid van de betreffende Verwerkingsverantwoordelijke en de aldaar eventueel aangestelde functionaris gegevensbescherming.
PF volgt in haar hoedanigheid van verwerker zoveel mogelijk haar eigen Privacybeleid, tenzij het Privacybeleid van haar opdrachtgever haar uitdrukkelijk anderszins verplicht. PF handelt alleen met opdrachtgevers binnen de Europese Unie.

c. PF vraagt haar opdrachtgever(s), de Verwerkingsverantwoordelijke, altijd te garanderen dat de verstrekte persoonlijke gegevens op een wettige manier zijn verkregen, dat u daarvoor toestemming heeft gegeven, en dat zij het recht heeft die informatie te verwerken en te gebruiken.

2. Welke gegevens verwerkt PF en voor welk doel
2.1 PF verzamelt uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• het verwerken van uw aanvraag of opdracht, het leggen van contact met u, het voeren van correspondentie met u, het bieden van ondersteuning, het afhandelen van een sollicitatie, het verbeteren van de nauwkeurigheid en volledigheid van de van u verkregen informatie;
• voor klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek, eventueel in samenhang met bepaalde transacties;
• het verbeteren van haar website(s), waarvoor zij diverse technieken gebruikt, waaronder het gebruik van cookies;
• het ontwikkelen van trainingen, cursussen en de algehele verbetering van de dienstverlening van PF.

2.2 Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt:
• Voor het afhandelen van uw aanvragen, opdrachten, of sollicitatie, voor het leggen van contact met u, het bieden van ondersteuning, door PF of door anderen die bij de afhandeling zijn betrokken;
• Voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek en/of marktonderzoek en het verbeteren van de dienstverlening van PF, alleen met uw toestemming;
• Voor marketingdoeleinden, het ontwikkelen van trainingen/cursussen, certificering(en) van PF, mede ter ondersteuning en/of verbetering van haar producten of diensten, alleen met uw toestemming;
• Voor het op de persoon toespitsen en verbeteren van uw interactie met de website(s) van PF, voor het opstellen van statistieken over het gebruik van website(s).

2.3 Uw keuzemogelijkheden:
• Als PF gegevens van u verzamelt, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt.
• Ook kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.
• U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief, dit kan via e-mail op onderstaand adres of via de afmeld keuze die u in de mailing zal aantreffen.

2.4 Welke persoonsgegevens worden verwerkt:
• voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), emailadres(sen);
• geboortedatum/leeftijd, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke stand;
• bankrekeningnummer(s), creditcardgegevens, transactiegegevens, klantnummer;
• social media account(s), chatgegevens, telefoonopnames;
• IP-adres, browsertype, websitegebruik/-bezoek;
• bestedingspatroon;
• opleiding, werkervaring, werkplek, werkgever, functie;
• klachthistorie;
• van derden verkregen informatie die indirect betrekking heeft op u;

3. Bewaartermijnen
a. Indien PF de persoonsgegevens voor haarzelf verzamelt en/of verwerkt, anders dan in het kader van de uitvoering van een opdracht, bewaart zij deze tot maximaal 1 jaar na uitvoering van het doel waarvoor de gegevens werden verzameld.
b. Indien de persoonsgegevens door u werden verstrekt in het kader van de door u gewenste registratie in de database, het klantenbestand van PF, of ter uitvoering van een opdracht, worden de gegevens bewaard zolang als die registratie door u gewenst is, maar maximaal tot 10 jaar na de laatste transactiedatum.
c. Indien PF de persoonsgegevens heeft verzameld/beheert in opdracht van een opdrachtgever, bewaart zij de gegevens tot maximaal 10 jaar na uitvoering van de opdracht.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft PF passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt PF gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker(s). Met de verwerker(s) heeft PF een verwerkersovereenkomst gesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 U kunt bij een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. PF neemt dit verzoek in behandeling en informeert u binnen één maand na ontvangst van het verzoek omtrent de afhandeling daarvan.

5.2 U kunt ook bezwaar maken bij PF tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, via e-mailadres info@plasticflessen.nl

5.3 Als uw een klacht heeft over de wijze waarop PF uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoek behandelt, kunt u ook contact opnemen via voormeld e-mailadres.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over het Privacybeleid van PF kunnen worden gericht aan PF via e-mailadres info@plasticflessen.nl

6. Beëindigen (unsubscribe) van e-mail berichtgeving:

PF kan uw e-mailadres en/of naam gebruiken om u incidenteel of regelmatig mailings te sturen met informatie over haar activiteiten en diensten. Wij sturen u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming met behulp van de gegevens die u hiervoor heeft verstrekt. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbriefservice. Hiervoor kunt u ofwel een bericht sturen naar de onderstaande contactmogelijkheid of de opt-out-link in de nieuwsbrief gebruiken. Als u zich afmeldt, zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor zover wettelijk toegestaan en op de manier die wij u hierin informeren.Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming voor reclamedoeleinden gebruikt

7. AVG-rechten

 • Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
  In overeenstemming met artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt voor zover daarin gespecificeerd
 • In overeenstemming met artikel 16 AVG, het recht om onmiddellijk te verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen
 • In overeenstemming met artikel 17 AVG, het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te vragen, mits de gegevens niet voor de volgende punten nodig zijn:
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenenom te voldoen aan een wettelijke verplichting
  • om redenen van algemeen belang of
  • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • In overeenstemming met artikel 18 AVG, het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt, voor zover:
  • u de juistheid van de gegevens betwist
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te verwijderen
  • we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG
 •  In overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen of om te vragen dat deze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke
 • Volgens artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werklocatie of met ons hoofdkantoor.
Hulp nodig?